Deklaracja dostępności


 1. Dostępność cyfrowa
  1. Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mossos.pl.
   Data publikacji strony internetowej: 2017-07-06.
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-10.
  2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych MOS nr 1 "SOS".
   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22.
  3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

  4. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Krzywonos, sekretariat.mossos@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 277 18 30.
   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  5. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontakt. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. MOS nr 1 „SOS” dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, MOS nr 1 „SOS” niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, MOS nr 1 „SOS” zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji.
  6. W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa: Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. Dostępność informacyjno – komunikacyjna
  1. Tłumacz polskiego języka migowego dostępny po zgłoszeniu z 3 dniowym wyprzedzeniem.
  2. Audiodeskrypcja / materiały dotykowe dla osób niewidomych.
  3. Możliwość skontaktowania się za pomocą SMS pod numerem telefonu: 723248880
 3. Dostępność architektoniczna
 4. Opis dostępności architektonicznej budynku:
  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS”
  ul. Różana 22/24 02-569 Warszawa
  1. Usytuowanie i otoczenie Ośrodka
    Do Ośrodka prowadzą cztery wejścia:
   • A – główne z portiernią (dla uczniów, pracowników, interesantów i gości)
   • B – do internatu
   • C – do pracowni(przed nimi znajdują się schody – wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością)
   • D – wejście dla pracowników oraz osób z niepełnosprawnością od strony parkingu (możliwość skorzystania z windy)
   • Obiekt oznakowany wyłącznie wizualnie (tablica informacyjna).
  2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
    W portierni przy wejściu A (głównym) – pracownicy udzielają informacji i pomocy dotyczącej poruszania się po budynku.
    Wszystkie wejścia do budynku oraz na teren Ośrodka wyposażone są w domofony lub wideo domofony umożliwiające łatwy kontakt z pracownikami.
  3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
    Budynek posiada szerokie korytarze wolne od barier poziomych oraz pionowych.
    Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą poruszanie się po wszystkich kondygnacjach.
    Przy wejściu na salę gimnastyczną zamontowane są dwa podnośniki schodowe umożliwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością.
  4. Opis wprowadzonych dostosowań
    Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.
    Szatnie sportowe oraz część mieszkalna wyposażona jest w natryski dla osób z niepełnosprawnością.
    Tabliczki opisujące piętra oraz pomieszczenia zawierają oznaczenia wypukłe i treści w języku Braille'a.
  5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
    Ośrodek wyposażony jest w wewnętrzny parking, na terenie którego znajdują się 4 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalny postój dla pojazdów transportu osób z niepełnosprawnością.
  6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
   • Brak ograniczeń – wszelkich informacji udzielają portierzy przy wejściu