Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025


15 maja – 14 czerwca:

 • telefoniczna rejestracja kandydatów (tel.: 22 2771830) na rozmowy w sprawie przyjęcia do ośrodka (warunek rejestracji: posiadanie orzeczenia o potrzebie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub zaświadczenie z PPP o złożeniu wniosku o w/w orzeczenie);
 • zebranie informacji o posiadanych dokumentach, wynikach testu ósmoklasisty, poprzednich etapach edukacji, zbadanie potrzeb kandydata;
 • ustalanie terminów spotkań;

20 maja – 19 czerwca

 • rozmowy rekrutacyjne z kandydatem (dyrektor, psycholog / pedagog, wychowawca);

20 czerwca – 27 czerwca

 • posiedzenie Komisji Przyjęć (obrady zespołu prowadzącego wcześniejsze rozmowy rekrutacyjne);
 • przygotowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób;
 • tworzenie list rezerwowych;

1 lipca – 5 lipca

 • przekazanie informacji o wynikach testu ósmoklasisty (tegoroczni absolwenci szkół podstawowych);
 • pisemna informacja o wynikach rekrutacji dla kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poczta e-mail, EPUAP)

28 czerwca – 30 lipca

 • potwierdzenie przez rodziców woli zapisu ucznia do MOS nr 1 „SOS” (poczta e-mail, telefonicznie);

do 15 sierpnia

 • ustalenie wolnych miejsc, lista rezerwowych (wyłącznie kandydaci mieszkający w Warszawie);

po 15 sierpnia

 • możliwe przyjmowanie dzieci i młodzieży spoza Warszawy (przyjęcie ucznia spoza Warszawy wymaga skierowania Dyrektora Biura Edukacji);

do 30 sierpnia

 • składanie do szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym (dostarczenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia kandydata do ośrodka);

31 sierpnia (po radzie klasyfikacyjnej)

 • przekazanie do Biura Edukacji informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc;

2 września – 15 września

 • rekrutacja uzupełniająca.

Jeśli ośrodek dysponuje wolnymi miejscami to rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.