Zasady rekrutacji


Zasady przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS”:

 1. Umówienie się w sekretariacie Ośrodka (tel. 22 277 18 30) na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Przyjęć.
 2. Rozmowa kandydata z dyrektorem, psychologiem/pedagogiem, wychowawcą- socjoterapeutą. Kandydaci niepełnoletni przychodzą z rodzicem lub opiekunem prawnym. Konieczne jest też dostarczenie do wglądu wyników testów ósmoklasisty, ewentualnej dokumentacji psychologicznej, pedagogicznej lub medycznej.
 3. Możliwe jest spotkanie z przedstawicielami uczniów, którzy tworzą Komisję Uczniowską.
 4. W uzasadnionych sytuacjach konieczne jest dostarczenie wyników badania na obecność środków psychoaktywnych w organizmie.
 5. Komisja Przyjęć po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych podejmuje decyzję o możliwości przyjęcia kandydata do Ośrodka kierując się następującymi kryteriami:
  • czy kandydat rzeczywiście potrzebuje do rozwiązania swoich problemów edukacyjnych, emocjonalnych lub zdrowotnych tak specjalnego miejsca jak MOS, czy może wystarczające byłoby odpowiednie wsparcie innych placówek diagnostycznych lub terapeutycznych,
  • czy jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów kandydata czy może potrzebna jest do tego bardziej specjalistyczna placówka wychowawcza lub medyczna,
  • czy kandydat wyraża chęć współpracy i korzystania z oferty naszego Ośrodka,
  • czy kandydat zgadza się z zasadami i normami, obowiązującym w Ośrodku.
  • czy kandydat jest w stanie zrealizować program dziennego liceum ogólnokształcącego.
 6. Jeżeli decyzja Komisji Przyjęć jest pozytywna, podajemy termin planowanego przyjęcia do Ośrodka i dostarczenia niezbędnej dokumentacji:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testu ósmoklasisty,
  • kandydaci spoza Warszawy: skierowanie do Ośrodka, po złożeniu odpowiedniego wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego w Starostwie Powiatowym w miejscu zamieszkania.
 7. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów wystawiamy zaświadczenie o przyjęciu ucznia do LXI LO im. Janiny Zawadowskiej w MOS nr 1 „SOS” (Przy zmianie szkoły/liceum niewskazane jest wcześniejsze odbieranie dokumentów ucznia z ostatniej szkoły)

 8. Aby uzyskać orzeczenie należy:

  • Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która opiekuje się aktualną szkołą kandydata. (Jeśli kandydat nie jest zapisany do żadnej szkoły- do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscu zamieszkania).
  • Wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek dla kandydatów niepełnoletnich wypełniają rodzice, kandydaci pełnoletni wypełniają wniosek sami.
  • Psycholog w poradni może wystąpić do ostatniej szkoły o wydanie opinii o uczniu, a szkoła ma obowiązek wystawić taką opinię w ciągu tygodnia. Ponieważ szkoły często nie dotrzymują terminu wystawienia opinii, warto osobiście poprosić wychowawcę lub pedagoga szkolnego o napisanie opinii. Może to znacznie przyspieszyć czas otrzymania orzeczenia.
  • Wystawione przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu MOS nr 1 „SOS”.