słowa kluczowe

Misja:

 • budowanie relacji opartych na autentyczności, zaufaniu, życzliwości, współodpowiedzialności
 • współtworzenie bezpiecznego środowiska sprzyjającego rozwojowi młodzieży
 • towarzyszenie młodzieży w rozwijaniu potencjału, wytrwałości, motywacji do realizowania własnych celów, odpowiedzialności za siebie i innych
 • stosowanie dialogu jako metody pracy
 • przestrzeganie jasnego systemu norm dotyczącego tolerancji wobec różnorodności, abstynencji od środków psychoaktywnych, zasad i reguł współżycia społecznego
 • stwarzanie możliwości ukończenia nauki na poziomie liceum i zdania matury
 • Ponad 40 lat tradycji
 • 230 uczniów
 • 70 nauczycieli, wychowawców, specjalistów pracowników administracji i obsługi

Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym
wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania
oraz specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapeutycznej

logo Sosu

LXI LO im. J. Zawadowskiej

 • 16 klas
 • 14-16 osób w klasie
 • 230 uczniów
 • lekcje: 9.00-15.35
 • brak klas profilowanych
 • przedmioty rozszerzone do wyboru
  1. (historia, biologia, geografia)
  2. (matematyka, język polski, wos, filozofia)
 • języki obce (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański)
 • innowacje programowe (filozofia społeczna, psychologia społeczna, wiedza o sztuce)
 • wychowawca nauczyciel -wychowawca socjoterapeuta
 • podstawa programowa liceum ogólnokształcącego

Hostel

 • 3 grupy wychowawcze
 • 35 miejsc
 • grupy usamodzielniające
 • zajęcia dodatkowe, wyjścia
 • wspólne posiłki
 • społeczność

Działania pozalekcyjne:

 • socjoterapia
 • wsparcie terapeutyczne
 • psychoedukacja
 • profilaktyka
 • tutoring
 • porady i konsultacje
 • Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny dla każdego ucznia
 • warsztaty
 • debaty
 • spotkania z inspirującymi ludźmi
 • projekty
 • innowacje
 • wolontariat
 • forum
 • inicjatywy integrujące społeczność
 • wycieczki, wyjścia, festiwale

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 • rozwijające kompetencje emecjonalno–społeczne (socjoterapia)
 • rewalidacyjne,
 • rozwijające zainteresowania,
 • rozwijające umiejętności uczenia się,
 • dydaktyczno-wyrównawcze,
 • specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne),
 • inne o charakterze terapeutycznym (grupa rozwoju, TZA),
 • związane z wyborem kierunku dalszej edukacji i drogi zawodowej,
 • związane z życiem kulturalnym Ośrodka i środowiska, w tym organizacja uroczystości świątecznych i okolicznościowych,

„EDUKACJA to relacja między uczniem a nauczycielem. I jeżeli ta relacja nie działa, to system nie działa.”

Ken Robinson